گن ماموپلاستی

post surgery bra

سوتین جراحی بند باریک فاجات 11181

1,446,000 تومان

گن جراحی لیپوماتیک سینه و شکم

گن بعد از عمل سینه و شکم پهلو یکسره غزن دار فاجات 11086

4,620,000 تومان

best shapewear for tummy tuck

گن جراحی کل بدن یکسره آستین دار فاجات 11103

6,861,000 تومان

گن شکم و پهلو زنانه

گن بعد از عمل یکسره از سینه تا ران 11052 فاجات

5,560,000 تومان

گن بعد از عمل یکسره کل بدن

گن بعد از عمل یکسره کل بدن فاجات 11010

5,636,000 تومان

سوتین طبی بعد پروتز

سوتین بعد از جراحی بند پهن فاجات 11065

1,794,000 تومان