دسته: انواع آستین طبی لنف ادم

آستین طبی فشاری لنف ادم تا روی دست با بند نگه دارنده تونوس الاست

آستین طبی موبیدرم اتوفیت از پنجه دست تا بالای بازو برند تووآن

آستین فشاری تووآن با لبه سیلیکونی

آستین فشاری طبی لنف ادم بند دار تا مچ دست تونوس الاست

آستین فشاری لنف ادم تا مچ دست تونوس الاست

آستین موبیدرم نرمال از مچ تا بالای بازو برند تووآن

درمان ورم دست

پکیج بانداژ لنف ادم دست تووآن

بانداژ درمان لنف ادم پا

پکیج بانداژ لنف ادم پا تووآن