دسته: از پنجه دست

آستین طبی فشاری لنف ادم تا روی دست با بند نگه دارنده تونوس الاست