دستیار فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی | دانشکده پزشکی اصفهان

نویسنده مقالات علمی در مجله علمی پزشکی تب گیر