03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

دکتر محمدرضا حکیمیان بورد تخصصی ، فلوشیپ جراحی سرطان (پستان)

۱۳۷۱: شروع دوره پزشکی عمومی دکتر محمدرضا حکیمیان با رتبه ۵۱ سهمیه آزاد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۸۲: شروع دوره تخصص در رشته جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸۶: اتمام دوره تخصص با رتبه ۵ در آزمون بورد تخصصی
۱۳۸۸: شروع دوره فلوشیپ جراحی سرطان در انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۰: شروع به کار در اصفهان در زمینه جراحی سرطان به عنوان اولین و تنها دارنده مدرک فوق تخصصی در جراحی سرطان
۱۳۹۲: طی دوره آموزشی در جراحی سرطان پستان در مرکز سرطان مموریال آمریکا (MSKCC . رتبه اول مراکز درمان سرطان در آمریکا)
۱۳۹۲: طی دوره آموزشی در جراحی سرطان پستان در مرکز سرطان ام.دی.اندرسون آمریکا (رتبه دوم مراکز درمان سرطان در آمریکا)
۱۳۹۲: طی دوره آموزشی در جراحی سرطان پانکراس(لوزالمعده) در مرکز سرطان مموریال آمریکا
۱۳۹۳ : طی دوره آموزشی بازسازی پستان در مبتلایان به سرطان پستان در انجمن سرطان اروپا ـ ایتالیا ـ میلان

زمینه کاری اختصاصی دکتر محمدرضا حکیمیان :

زمینه کاری: