03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

تخریب وریدی یا Vein Ablation

تخریب وریدی

درمان واریس به روش تخریب وریدی تخریب وریدی نوعی روش درمانی است که برای درمان بیماری های مختلف وریدی از جمله  واریس   کاربرد دارد. در این روش درمان بیماری با استفاده از بستن ، پر کردن یا خارج کردن ورید های بیمارانجام می شود و این امکان وجود دارد که  جریان خون در رگ […]