03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

٨ حركت كششی معجزه آسا برای درمان کمر درد

درمان کمر درد

حرکات كششی برای درمان کمر درد برای درمان كمر درد این حركات را دو نوبت صبح و شب تا حدی كه درد اضافه نشود انجام دهید و پس از گذشت دو هفته اثر معجزه آسای آن در درمان کمر درد ببینید. ۱- حرکت کششی در وضعیت کودک  ابتدا روی زمین بصورت دو زانو بنشینید به […]