مراحل سرطان سینه

مراحل سرطان سینه

مراحل سرطان پستان زمانی که تشخیص سرطان سینه تایید شد، مرحله بندی سرطان مهم است. مرحله بندی سرطان، پی بردن به این سؤال است  که سرطان در چه وسعتی و در کجای بدن شما قرار دارد یا به عبارتی فرآیندی است که نشان می دهد، سرطان در هنگام تشخیص چه اندازه ای پیشرفت کرده است. در […]