نشانه ها و ریسک فاکتور های ترومبوز وریدی (DVT) (ویدئو)

ترومبوز وریدی

نشانه ها و ریسک فاکتور های ترومبوز وریدی ( DVT ) لخته شدن خون یا ترومبوز وریدی یک فرایند طبیعی است که به دلیل واکنش بدن به بریدگی یا زخم ایجاد می شود. در فرایندی پیچیده که همان انعقاد خون است، لایه ای شکل می گیرد که از خونریزی در زخم های جزئی جلوگیری می […]