تشخیص گره های لنفاوی زیر بغل در سرطان سینه (ویدئو)

بررسی غدد لنفاوی زیر بغل

تشخیص گره های لنفاوی زیر بغل در سرطان سینه در حین انجام عمل های جراحی لامپکتومی و ماستکتومی، جراح به بررسی گره های لنفاوی موجود در زیر بغل می پردازد. سیستم لنفاوی یکی از سیستم های گردشی در بدن است. گره های لنفاوی تمایل دارند که در زیر بغل، در گردن و در شکم قرار […]