نشانگان کلینیکی بیماری های لنفاوی

علائم ادم لنفاوی

نشانگان بیماری های لنفاوی  ادم لنفاوی اغلب در اندام های دیستال به خصوص در سطح دورسال دست و پا ظاهر می شود. اصطلاح ادم وابسته (Dependent edema) تجمع مایع در قسمت های محیطی اندام ها را می گویند به خصوص  هنگامی که سگمان های دیستال پایین تر از قلب باشند. به طور متناقص، بیماری های […]