03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

نشانگان کلینیکی بیماری های لنفاوی

علائم ادم لنفاوی

نشانگان بیماری های لنفاوی  ادم لنفاوی اغلب در اندام های دیستال به خصوص در سطح دورسال دست و پا ظاهر می شود. اصطلاح ادم وابسته (Dependent edema) تجمع مایع در قسمت های محیطی اندام ها را می گویند به خصوص  هنگامی که سگمان های دیستال پایین تر از قلب باشند. به طور متناقص، بیماری های […]