03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

تومور بدخیم یا سرطان چیست ؟

تومور بدخیم

معرفی سرطان تمام بدن ما از سلول ساخته شده است. سلول ها بسیار کوچک هستند و فقط به وسیله میکروسکوپ دیده می شوند. در حالت طبیعی سلول های بدن طبق قاعده اصلی تکثیر می شوند. برنامه ریزی سلولها به این صورت است که هر سلول چرخه حیاتی مشخصی دارد سلول های موجود درهرکدام از اعضای […]