اسکلروتراپی یا لیزر وریدهای عنکبوتی

اسکلروتراپی واریس پا

درمان ورید یا رگ های عنکبوتی این درمان با نام های اسکلروتراپی و درمان وریدی بوسیله لیزر نیز شناخته می شود. ورید یا رگ عنکبوتی  رگ های گشاد شده و کشیده شده هستند. شکل رگ های عنکبوتی مانند شاخه است و معمولا در ران، اندام های تحتانی و به ندرت نیز در صورت یافت می […]