03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

برخی سوابق خانم دکتر زهرا شیخی

نام و نام خانوادگی :دکتر زهرا شیخی
لنفولوژیست و عضو هیئت علمی

MD PhD Lymphologist

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک تخصصی لنفولوژی از دانشگاه Graz اتریش و مدرک تخصصی از کالج فولدی آلمان

عضو انجمن بین الملی لنفولوژی آمریکا
Dr.shaikhi88@gmail.com: پست الکترونیک

آدرس : میدان ونک – نبش گاندی جنوبی – کلینیک تخصصی لنف ادم – پژوهشکده سرطان

 تلفن : ۰۲۱۸۸۷۹۱۲۰۷

سوابق تحصیلی و شغلی دکتر زهرا شیخی

دکتر زهرا شیخی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی

سوابق اجرایی دکتر زهرا شیخی

عضویت در مجامع و انجمن هاي علمی و فرهنگی

 

Articles:

Khadijeh Mirzaei, Nadia Hatmi,Mandana Ebrahimi ,Soheila a Sheikhi Mobarakeh,Zahr 1.Dabiran,Gity Sotodeh . Diety Habits contribution to Breast Cancer Rish among Iranian Women. Asia pecific journal of cancer preventive.15 (21), 9543-9547.2014
The effectiveness .Mokhtari Hesari P ,Heidari M ,Heidari L ,Ebrahimi , SheikhiMobarakeh Z2.of complete decongestive treatments after 3-5 weeks in decrease of pain and heaviness in breast. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. Page 66-67 .2013
Leadership style and management function.Zahra Sheikhi Mobarakeh . i H,2. Zohrabi M, NoranQuality of life Committees TUMS.2002
, Mostafa Qorbani3, Fariba Koohdani4, Gity Zahra Sheikhi Mobarakeh ,1Zeinab Tiznobeyk 3.Sotoudeh1,Farahnaz Khajehnasiri5, Shahla Khosravi5 and Farideh Doostan6 Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study British Journal of Nutrition, page 1 of 7 British Journal of Nutrition, page 1 of 7 doi:10.1017/S0007114516002002
© The Authors 2016 (Corresponding)
Heidari M ,Zekri F ,Esmaeeli Zadeh Z , Nazemi F.Mobarakeh Z , Sheikhi 4.Ebrahimi M ,
Shoulder-arm morbidity before and after Complete Deconjetive Therapy for lymphedema
Treatment after breast cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases.p62-63.2013
Iranian Heidari L.Hope and breast cancer. A, ikhi Mobarakeh Z, MontazeriShe5. Sajadian A, Quarterly Journal of Breast Diseases.p133-135.2013
۶. Motamedi A, Haghighat Sh ,Khalili N ,Sadjadian A, Omidvari S, Mollahoseini F,
tment of Depression and Quality of life in The Correlation between TreaSheikhi Mobarakeh Z. Breast Cancer Survivaors. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. Volumd 8, Number 1, spring 201

۱. دکتر زهرا شیخی مبارکه، دکتر گیتی ستوده، دکتر ماندانا ابراهیمی، دکتر نادیا حتمی، دکتر سهیلا دبیران. مقایسه عادات غذایی
۱۴ آبان – بیماران مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم. هشتمین کنگره بین المللی بیماریهاي زنان و مامایی ایران، تهران، ۱۸
ماه ۱۳۸۸
. ۲. دکتر زهرا شیخی. در محضر امیرالمومنین ع شناخت اهل حق. نشریه فریاد در چاه، شماره سوم،آذر ماه ۱۳۸۱
۱۵
کمیته ارتقا ك .leadership style and management function . 1. دکتر مرتضی ظهرابی، حامد نورانی، زهرا شیخی
دکتر مرتضی ظهرابی،دکتر بابک فروتن، زهرا شیخی،حامد نورانی، سعید انصاري، زهرا بهروز آذر.شخصیت شناسی کاربردي
HOSPITAL در مدیریت.نشریه ، تهران ۱۳۸۲ .یفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،دیماه ۱۳۸۱
۲. صادقی طاهره، نصر فاطمه، شیخی مبارکه زهرا، پرویز محسن، غریب زاده شهریار. مدل سازي مهار پیش سیناپسی توسط
شبکه عصبی مصنوعی. شانزدهمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران،تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۹ تا ۲۳
. اردیبهشت ۱۳۸۲
۳. ماندانا ابراهیمی، مریم احمدپور، مهناز حیدري، زهرا شیخی، فاطمه ذکري، زینب اسماعیلی زاده. عوامل موثر بر پاسخ به
درمان احتقان زدایی کامل در لنف ادم پس از سرطان پستان. پنجمین کنگره سراسري سرطان پستان مرکز تحقیقات
۲۲ آذر ماه ۱۳۹۱ – سرطان پستان،تهران ، برج میلاد ۲۴
۴. زهرا شیخی. در محضر امیرالمومنین ع شناخت اهل حق. نشریه فریاد در چاه، شماره سوم،آذر ماه ۱۳۸۱
کمیته ارتقا .leadership style and management function . 5. دکتر مرتضی ظهرابی، حامد نورانی، زهرا شیخی
. کیفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،دیماه ۱۳۸۱
۶. دکتر مرتضی ظهرابی،دکتر بابک فروتن، زهرا شیخی،حامد نورانی، سعید انصاري، زهرا بهروز آذر.شخصیت شناسی کاربردي
. تهران ۱۳۸۲ ،HOSPITAL در مدیریت.نشریه
. نشریه فریاد در چاه، شماره چهارم، سال سوم، آبان ماه ۱۳۸۲ .problem SOLVING method . 7. زهرا شیخی
. ۸. زهرا شیخی. حرف دل. نشریه فریاد در چاه، شماره چهارم، سال سوم، آبان ماه ۱۳۸۲
۹. عوامل موثر بر پاسخ به درمان احتقان زدایی کامل لنف ادم پس از سرطان پستان آذر ۹۱ (پوستر)
۱۰ . مشاوره روانشناختی در تطابق بیماران مبتلا به سرطان پستان اسفند ۹۱ (پوستر)

۱۱ . تأثیر افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان(فصلنامه علمی پژوهشی بیماران پستان) بهار ۹۴
ISI 2016 ) مقاله )

Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study .12
۱۳. The effictiveness of complete decongestive treatment after 3-5 weeks in decrease of pain اردیبهشت ۹۳ )پوستر )and heaviness in breast cancer patints with lymphedema
۱۴. dr.zahra sheikhi ,1st international circ meeting in Istanbul /turkey from 13 -14 t October 2010.

دکتر زهرا شیخی در برنامه بیب شبکه 3 سیما

فعالیتهاي انتشاراتی دکتر زهرا شیخی مبارکه :

۱-کتاب فیزیوتراپی لنف ادم بعد از سرطان پستان
۲-تغذیه و سرطان پستان
۳-لنف ادم
۴-زندگی همراه با سرطان سینه
۵- پیگیري در بیماران مبتلا به سرطان پستان
۶- تمرینات بهبود توان حرکتی بعد از جراحی سرطان سینه
۷-تأثیر افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستن
۸-لنف ادم(سال ۹۳
۹- Diety Habits contribution to Breast Cancer Rish Among Iranian Women)2014(
۱۰- اعتبار سنجی نسخه ایرانی ایندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومی شده به علت سرطان پستان